Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm x biết:

a) \(6x\left( {5x + 3} \right) + 3x\left( {1 - 10x} \right) = 7\)

b) \(3x\left( {x - 1} \right) + x\left( {5 - 3x} \right) = 10\)

Câu 209760: Tìm x biết:


a) \(6x\left( {5x + 3} \right) + 3x\left( {1 - 10x} \right) = 7\)


b) \(3x\left( {x - 1} \right) + x\left( {5 - 3x} \right) = 10\)

A. \(\begin{array}{l}
a)\,\,\,x =- 3\\
b)\,\,\,x = 5
\end{array}\)

B. \(\begin{array}{l}
a)\,\,\,x =- \frac{1}{3}\\
b)\,\,\,x = 5
\end{array}\)

C. \(\begin{array}{l}
a)\,\,\,x = 3\\
b)\,\,\,x = 5
\end{array}\)

D. \(\begin{array}{l}
a)\,\,\,x = \frac{1}{3}\\
b)\,\,\,x = 5
\end{array}\)

Câu hỏi : 209760
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết

  \(\eqalign{ & a)\,\,\,6x\left( {5x + 3} \right) + 3x\left( {1 - 10x} \right) = 7 \cr & \Leftrightarrow 6x.5x + 6x.3 + 3x.1 - 3x.10x = 7 \cr & \Leftrightarrow 30{x^2} + 18x + 3x - 30{x^2} = 7 \cr & \Leftrightarrow 21x = 7 \cr & \Leftrightarrow x = {1 \over 3} \cr} \)

  \(\eqalign{ & b)\,\,\,3x\left( {x - 1} \right) + x\left( {5 - 3x} \right) = 10 \cr & \Leftrightarrow 3x.x - 3x.1 + x.5 - x.3x = 10 \cr & \Leftrightarrow 3{x^2} - 3x + 5x - 3{x^2} = 10 \cr & \Leftrightarrow 2x = 10 \cr & \Leftrightarrow x = 5 \cr} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com