`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mary was really _________ by the beauty ofHanoi.

Choose A, B, C or D to complete the following sentences

Câu 210079: Mary was really _________ by the beauty ofHanoi.

A. impress     

B. impression            

C. impressive            

D. impressed

Câu hỏi : 210079
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. impress (v) : gây ấn tượng

  B. impression (n) : sự ấn tượng

  C. impressive (a) : ấn tượng

  D. impressed : ấn tượng

  Cấu trúc câu bị động của thì quá khứ đơn:

  S + was/ were + V3/ed ( + by O )

  Tạm dịch : Mary thực sự đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Hà Nội.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com