Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose A, B, C or D to complete the following sentences

Choose A, B, C or D to complete the following sentences

Câu 1: Malaysia is divided _________________ two regions.

A. to 

B. on 

C. in 

D. into

Câu hỏi : 210077
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có cụm từ : “ divide into” : chia ra, phân ra

  Các giới từ còn lại không đi cùng “ divide”.

  Tạm dịch : Malaysia được chia ra thành hai vùng miền.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: She often goes to the __________ to pray because her religion is Islam.

A. church 

B. pagoda 

C. temple 

D. mosque

Câu hỏi : 210078
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. church : nhà thờ ( đạo thiên Chúa )

  B. pagoda : chùa

  C. temple : đền

  D. mosque : đền thờ Hồi giáo

  Tạm dịch : Cô ấy thường xuyên đi đến đền thờ Hồi giáo bởi vì đạo của cô ấy là đạo Hồi.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Mary was really _________ by the beauty of Hanoi.

A. impress     

B. impression            

C. impressive            

D. impressed

Câu hỏi : 210079
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. impress (v) : gây ấn tượng

  B. impression (n) : sự ấn tượng

  C. impressive (a) : ấn tượng

  D. impressed : ấn tượng

  Cấu trúc câu bị động của thì quá khứ đơn:

  S + was/ were + V3/ed ( + by O )

  Tạm dịch : Mary thực sự đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Hà Nội.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The United States has a _________ of around 250 million.

A. population 

B. separation 

C. addition 

D. introduction

Câu hỏi : 210080
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. population : dân số

  B. separation : sự tách ra

  C. addition : sự thêm vào

  D. introduction : sự giới thiệu

  Tạm dịch : Hoa Kỳ có dân số khoảng 250 triệu người.

  => Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Mathematics and Literature are ________ subject in high schools.

A. adding 

B. compulsory 

C. optional 

D. religious

Câu hỏi : 210081
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. adding : thêm

  B. compulsory : bắt buộc

  C. optional : tự chọn

  D. religious : sùng đạo

  Tạm dịch : Toán học và Ngữ văn là những môn học bắt buộc ở trường cấp hai.

  => Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: Can you tell me how many chapters this book consists __________?

A. of 

B. to 

C. with 

D. in

Câu hỏi : 210082
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. consist of : bao gồm.

  C. consist with : phù hợp

  D. consist in : cốt ở, ở chỗ

  Giới từ “ to ” không đi với “ consist ”

  Tạm dịch : Bạn có thể nói cho tôi biết cuốn sách này gồm bao nhiêu chương được không ?

  => Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: Don’t forget to add sugar to the mixture. This __________ is important.

A. add 

B. addition 

C. additional 

D. additionally

Câu hỏi : 210083
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. add (v) : thêm vào                                              

  B. addition (n) : sự thêm vào   

  C. additional (a) : cộng thêm                                 

  D. additionally ( adv ) : thêm nữa

  Sau “ this” thì ta cần một danh từ.

  Tạm dịch : Đừng quên thêm đường vào hỗn hợp. Sự thêm vào này thì rất quan trọng.

  => Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: Vietnamese people are very _____________ and hospitable.

A. friend 

B. friendless 

C. friendly 

D. friendship

Câu hỏi : 210084
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. friend (n) : bạn bè                                                

  B. friendless (n) : sự thân thiện          

  C. friendly (a) : thân thiện                                     

  D. friendship (n) : tình bạn

  Sau động từ to be và phía sau có tính từ “hospitable”nên ta cần một tính từ.

  Tạm dịch : Con người Việt Nam thì rất thân thiện và mến khách.

  => Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: They were welcomed by friendly ____________ in Vietnam.

A. air 

B. matter 

C. impression 

D. atmosphere

Câu hỏi : 210085
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. air : không khí ( để thở )                                   

  B. matter : vấn đề          

  C. impression : sự ấn tượng                                   

  D. atmosphere : bầu không khí

  Tạm dịch : Họ được chào đón bởi bầu không khí thân thiện ở Việt Nam.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: I wish Susan __________ harder for her examination.

A. will work

B. worked 

C. has worked 

D. works

Câu hỏi : 210086
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc câu ước ở hiện tại ( Mệnh đề sau wish ) :

  S + wish (s/es) + S + Ved/ V2

  Tạm dịch : Tôi ước Susan học chăm chỉ hơn cho kì thi của cô ấy.

  => Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11: What were you doing when he _________________?

A. comes 

B. to come 

C. came 

D. coming

Câu hỏi : 210087
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thì quá khứ tiếp diễn : S + was/ were + V-ing + when + S + V2/ed.

  Tạm dịch : Bạn đang làm gì khi anh ấy tới?

  => Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12: It seem difficult for us _________ abroad at the moment.

A. go 

B. to go

C. went 

D. gone

Câu hỏi : 210088
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  S + seem + adj ( + for O ) + to V-inf.

  Tạm dịch : Có vẻ khó cho chúng ta để đi nước ngoài vào thời điểm này.

  => Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13: There used ___________ a move theater here, but it closed a long time ago.

A. be 

B.  to be 

C. being 

D. been

Câu hỏi : 210089
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cụm từ “ Used to be” + V-inf : đã từng làm gì ( giờ không còn nữa )

  Tạm dịch : Đã từng có một rạp chiếu phim ở đây, những giờ nó đã đóng của một thời gian dài.

  => Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14: I come fromVietnamso I am not used to _____________ on the left.

A. drive                               

B. drove

C. driven                          

D. driving

Câu hỏi : 210090
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc : Be used to + V-ing/ noun : quen với

  Tạm dịch : Tôi đến từ Việt Nam nên tôi không quen với việc đi bên trái.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15: Although we are far away from each other, we still _______________

A. keep in touch 

B. say hello

C. keep together

D. keep on

Câu hỏi : 210091
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. keep in touch : giữ liên lạc

  B. say hello : nói xin chào

  C. keep together : giữ cùng nhau

  D. keep on : tiếp tục

  Tạm dịch : Dù chúng tôi dã xa nhau, những chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

  => Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16: The children are playing __________ in the schoolyard.

A. happy 

B. happily 

C. happier 

D. happiness

Câu hỏi : 210092
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. happy (a) : hạnh phúcvui vẻ                            

  B. happily (adv) : hạnh phúc vui vẻ

  C. happier : hạnh phúc ,vui vẻ hơn                      

  D. happiness (n) : hạnh phúc vui vẻ

  Bổ trợ cho động từ thường “play” dùng trạng từ

  Tạm dịch : Bọn trẻ đang chơi thật vui vẻ trong sân tường

  => Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 17: I wish they ____________ here tomorrow.

A. will come

B. would come 

C. come 

D. came

Câu hỏi : 210093
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc câu ước ở tương lai ( Mệnh đề sau wish ) :

  S + wish (s/es) + S + would + V

  Tạm dịch : Tôi ước họ sẽ tới vào ngày mai.

  => Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 18: She still _________ on her parents for money because she hasn’t got a job.

A. denies 

B. depends 

C. deposit 

D. desert

Câu hỏi : 210094
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cụm từ “depend on” : phụ thuộc vào

  Tạm dịch : Cô ấy vẫn phụ thuộc vào tiền bố mẹ của cô ấy vì cô ấy thất nghiệp.

  => Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 19: We stayed in _________ rooms in the same hotel.

A. separated 

B. separation 

C. separate 

D. separately

Câu hỏi : 210095
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. separated (a) : tách ra, riêng                             

  B. separation (n) : sự tách ra, riêng    

  C. separate (v) : tách ra, riêng                               

  D. separately ( adv) : tách ra, riêng

  Tạm dịch : Chúng tôi ở phòng riêng trong cùng khách sạn.

  => Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 20: After _________ I was taken to the police station.

A. arrest                              

B. arrested                    

C. arresting                      

D. being arrested

Câu hỏi : 210096
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đây là câu bị động và sau giới từ “after” ta dùng V-ing.

  Tạm dịch : Sau khi bị bắt, tôi bị đưa đến đồn cảnh sát.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com