Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

Câu 1:

A. pagoda 

B. banyan

C. gather 

D. relax

Câu hỏi : 210231
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. pagoda /pəˈɡoʊ.də/                                              

  B. banyan /ˈbæn.jæn/          

  C. gather /ˈɡæð.ɚ/                                                     

  D. relax  /rɪˈlæks/

  Phần gạch chân ở câu A được  phát âm là /ə /, còn lại là /æ/

  => Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. bamboo                                  

B. afternoon                    

C. soon                             

D. took

Câu hỏi : 210232
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. bamboo /bæmˈbuː/

  B. afternoon /ˌæf.tɚˈnuːn/

  C. soon /suːn/

  D. took /tʊk/

  Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /ʊ /, còn lại là /uː /

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com