Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;-2;3) và B(-1;2;5). Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

Câu 211496: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;-2;3) và B(-1;2;5). Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

A. I(-2;2;1)

B. I(1;0;4)

C. I(2;0;8)        

D. A.   I(2;-2;-1)

Câu hỏi : 211496
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng công thức 

  \(\left\{ {\matrix{{} \hfill & {{x_I} = {{{x_A} + {x_B}} \over 2}} \hfill  \cr{} \hfill & {{y_I} = {{{y_A} + {y_B}} \over 2}} \hfill  \cr{} \hfill & {{z_I} = {{{z_A} + {z_B}} \over 2}} \hfill  \cr} } \right.\)

  Ta có I(1;0;4)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com