Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3;2;-3), B(-1;2;5), C(1;2;-5). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Câu 211499: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3;2;-3), B(-1;2;5), C(1;2;-5). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

A. G(2;1;-1)     

B. G(1;2;-1)     

C. G(1;-2;-1)

D.  G(-1;2;-1)

Câu hỏi : 211499
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng công thức 

  \(\left\{ {\matrix{{} \hfill & {{x_G} = {{{x_A} + {x_B} + {x_C}} \over 3}} \hfill  \cr{} \hfill & {{y_G} = {{{y_A} + {y_B} + {y_C}} \over 3}} \hfill  \cr{} \hfill & {{z_G} = {{{z_A} + {z_B} + {z_C}} \over 3}} \hfill  \cr} } \right.\)

  ta có G(1;2;-1).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com