Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho điểm M  thỏa mãn hệ thức 

\(\overrightarrow {OM}  = 2\vec i + \vec j\). Tọa độ của điểm  M là (thông hiểu)

Câu 211502: Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho điểm M  thỏa mãn hệ thức 


\(\overrightarrow {OM}  = 2\vec i + \vec j\). Tọa độ của điểm  M là (thông hiểu)

A. M(0;2;1)

B. M(1;2;0)     

C. M(2;0;1)     

D. M(2;1;0)

Câu hỏi : 211502
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\overrightarrow {OM}  = 2\vec i + \vec j\)

  Suy ra: \(\overrightarrow {OM}  = ( 2;1;0)\)

  Suy ra: \(M  ( 2;1;0)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com