Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho \(\overrightarrow {OM}  = 2\vec j - \vec k\) và \(\overrightarrow {ON}  = 2\vec j - 3\vec i\) Tọa độ của 

\(\overrightarrow {MN} \) là 

Câu 211508: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho \(\overrightarrow {OM}  = 2\vec j - \vec k\) và \(\overrightarrow {ON}  = 2\vec j - 3\vec i\) Tọa độ của 


\(\overrightarrow {MN} \) là 

A. (-3;0;1). 

B. (1;1;2).        

C. (-2;1;1).       

D.   (-3;0;-1).

Câu hỏi : 211508
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {ON}  - \overrightarrow {OM}  = (2\vec j - 3\vec i) - (2\vec j - \vec k) =  - 3\vec i + \vec k\)

  Suy ra \(\overrightarrow {MN}  = ( - 3;0;1)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com