Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm  A(0;-2;3), B(1;0;-1).  Gọi M  là trung điểm đoạn  AB. Khẳng định nào sau đây là đúng? (thông hiểu)

Câu 211509: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm  A(0;-2;3), B(1;0;-1).  Gọi M  là trung điểm đoạn  AB. Khẳng định nào sau đây là đúng? (thông hiểu)

A. \(\overrightarrow {BA}  = ( - 1; - 2; - 4)\)

B. \(AB = \sqrt {21} \)

C. M(1;-1;1)    

D. \(\overrightarrow {AB}  = ( - 1; - 2; -4)\)

Câu hỏi : 211509
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\overrightarrow {BA}  = (0 - 1; - 2 - 0;3 + 1) = ( - 1; - 2;4)\)

  Suy ra A sai. Suy ra \(\overrightarrow {AB}  = (1;2; - 4)\)

  Do đó, D sai. Có \(AB = \sqrt {{1^2} + {2^2} + {{( - 4)}^2}}  = \sqrt {21} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com