Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho hai điểm  M(2;-3;5), N(6;-4;-1)  và đặt  \(u = |\overrightarrow {MN} |\) Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?(thông hiểu)

Câu 211514: Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho hai điểm  M(2;-3;5), N(6;-4;-1)  và đặt  \(u = |\overrightarrow {MN} |\) Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?(thông hiểu)

A. \(u = \left( {4; - 1; - 6} \right)\)

B. \(u = \sqrt {53} \)

C. \(u = 3\sqrt {11} \)

D. \(u = \left( {4;  1;  6} \right)\)

Câu hỏi : 211514
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\overrightarrow {MN}  = (6 - 2; - 4 + 3; - 1 - 5) = (4; - 1; - 6)\)

  Do đó \(|\overrightarrow {MN} | = \sqrt {{4^2} + {{( - 1)}^2} + {{( - 6)}^2}}  = \sqrt {53} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com