Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - ete

Đun 15,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được chất Y và 7,2 gam H2O. Khối lượng chất Y là?

                                                                

Câu 212080: Đun 15,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được chất Y và 7,2 gam H2O. Khối lượng chất Y là?


                                                                

A. 22,8g

B. 19,2 g    

C. 8,4 g                        

D. 18,5 g

Câu hỏi : 212080

Phương pháp giải:

Phương pháp: m ete = m ancol – m H2O

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khối lượng chất Y dù tạo anken hay ete đều bằng  mancol –m H2O

  mY =mancol –m H2O =15,6 - 7,2=8,4 gam                     

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com