Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 212366: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d qua S và song song với BC.

B. d qua S và song song với DC

C. d qua S và song song với AB.

D. d qua S và song song với BD.

Câu hỏi : 212366

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất: Nếu hai mặt phẳng  và  có điểm chung M và lần lượt chứa hai đường thẳng song song d và d’ thì giao tuyến của  và là đường thẳng đi qua M và song song với d và d’.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\left\{ \matrix{AD \subset \left( {SAD} \right) \hfill \cr BC \subset \left( {SBC} \right) \hfill \cr AD//BC \hfill \cr d = \left( {SAD} \right) \cap \left( {SBC} \right) \hfill \cr} \right. \Rightarrow d//AD//BC\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com