Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng cho 10 đường thẳng cắt nhau đôi một, nhưng không có 3 đường thẳng nào đồng quy. Số giao điểm và số tam giác được tạo thành lần lượt là:

Câu 215116: Trong mặt phẳng cho 10 đường thẳng cắt nhau đôi một, nhưng không có 3 đường thẳng nào đồng quy. Số giao điểm và số tam giác được tạo thành lần lượt là:

A. 120; 45

B. 45; 120

C. 90; 720

D. 720; 90

Câu hỏi : 215116

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tổ hợp chập k của n: Chọn ra k phần tử trong n phần tử.

 • Đáp án : B
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cứ hai đường thẳng bất kì trong 10 đường thẳng sẽ cắt nhau nên số giao điểm sẽ là \(C_{10}^2 = 45\).

   Cứ ba giao đường thẳng bất kì cắt nhau tạo thành một tam giác nên số tam giác là \(C_{10}^3 = 120\).

  Chọn B. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com