Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \({{\log }_{0,5}}\left( x-1 \right)>{{\log }_{0,5}}\left( 2x-1 \right)\)

Câu 216950: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \({{\log }_{0,5}}\left( x-1 \right)>{{\log }_{0,5}}\left( 2x-1 \right)\)

A. \(\left( 0;+\infty  \right)\).

B. \(\left( 1;+\infty  \right)\).

C. \(\left( -\infty ;0 \right)\).

D. \(\left( -\infty ;1 \right)\).

Câu hỏi : 216950

Phương pháp giải:

Với a ∈ (0;1) thì \({{\log }_{a}}f\left( x \right)>{{\log }_{a}}g\left( x \right)\Leftrightarrow 0<f\left( x \right)<g\left( x \right)\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\log _{0,5}}\left( {x - 1} \right) > {\log _{0,5}}\left( {2x - 1} \right) \Leftrightarrow 0 < x - 1 < 2x - 1 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x > 0\\x > 1\end{array} \right. \Leftrightarrow x > 1\)

  Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com