Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỏi hàm số \(y=-\frac{{{x}^{3}}}{3}-\frac{{{x}^{2}}}{2}+2\text{x}-5\) đồng biến trên khoảng nào?

Câu 216952: Hỏi hàm số \(y=-\frac{{{x}^{3}}}{3}-\frac{{{x}^{2}}}{2}+2\text{x}-5\) đồng biến trên khoảng nào?

A. \(\left( 1;+\infty  \right)\).

B. \(\left( -\infty ;1 \right)\).

C. \(\left( -2;1 \right)\).

D. \(\left( -\infty ;-2 \right)\).

Câu hỏi : 216952

Phương pháp giải:

Tìm khoảng đồng biến (nghịch biến) của 1 hàm số:


+ Tính y’, giải phương trình y’ = 0


+ Giải các bất phương trình y’ > 0 và y’ < 0


+ Khoảng đồng biến của hàm số là khoảng (a;b) mà y’ ≥ 0, ∀x ∈ (a;b) và có hữu hạn giá trị x để y’ = 0 . Tương tự với khoảng nghịch biến của hàm số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}y' =  - {x^2} - x + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x =  - 2\end{array} \right.\\y' > 0 \Leftrightarrow  - 2 < x < 1\end{array}\)

  Hàm số đồng biến trên (–2;1)

  Chọn đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com