Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất phương trình \(2{{x}^{2}}.3\text{x < 1}\) có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Câu 217080: Bất phương trình \(2{{x}^{2}}.3\text{x < 1}\) có bao nhiêu nghiệm nguyên?

A.  Có 1 nghiệm nguyên

B. Có vô số nghiệm nguyên

C.  Không có nghiệm nguyên

D.  Có 2 nghiệm nguyên

Câu hỏi : 217080

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình và tìm số nghiệm nguyên của nó

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   TXĐ: D = R

  Bất phương trình đã cho tương đương với \(6{{x}^{3}}<1\Leftrightarrow {{x}^{3}}<\frac{1}{6}\Leftrightarrow x<\frac{1}{\sqrt[3]{6}}\)

  Có vô số số nguyên x thỏa mãn bất phương trình

  Chọn đáp án B

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com