Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số bội của 4 và từ 8 đến 200 là:

Câu 217857: Số bội của 4 và từ 8 đến 200 là:

A. 49

B. 50

C. 51

D. 52

Câu hỏi : 217857

Phương pháp giải:

- Áp dụng kiến thức về bội của 1 số.


- Áp dụng kiến thức và đếm số số hạng của 1 dãy số từ 8 đến 200.


Số số hạng = (số cuối - số đầu) : khoảng cách + 1 (dãy tăng dần).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập hợp bội chung của 4 từ 8 đến 200 là: \(A = {\rm{\{ 8;}}\,\,{\rm{16;}}\,\,{\rm{20;}}\,\,{\rm{24;}}......{\rm{;}}\,\,{\rm{200\} }}\)

  \(200 \vdots 4\) vì \((00 \vdots 4)\), số chia hết cho 4 có 2 chữ số tận cùng chia hết cho 4.

  Tập hợp A là tập hợp gồm các số từ 8 đến 200 và cách nhau 4 đơn vị.

  Vậy  số số hạng của tập hợp A là: \(SSH = {{200 - 8} \over 4} + 1 = 48 + 1 = 49\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com