Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(X = {10^{1000}} + 45.\) Có các khẳng định sau:

(I) \(X \vdots 5\)        (II) \(X \vdots 3\)          (III) \(X\not  \vdots 5\)

Câu 217856: Cho \(X = {10^{1000}} + 45.\) Có các khẳng định sau:


(I) \(X \vdots 5\)        (II) \(X \vdots 3\)          (III) \(X\not  \vdots 5\)

A. Chỉ có I đúng

B. Cả (I) và (II) đều đúng

C. Chỉ có (III) đúng

D. Cả (II) và (III) đúng

Câu hỏi : 217856

Phương pháp giải:

- Áp dụng dấu hiệu chia hết của 1 tổng, dấu hiện chia hết cho 3 và cho 5.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(X = {10^{1000}} + 45.\)

  Ta có: \({10^{10000}} = 100...0\,\, \vdots \,\,5;\,\,45\,\, \vdots \,\,5\)

  \( \Rightarrow X\,\, \vdots \,\,5\)

  Ta lại có: 

  \({10^{10000}} = 100000...000\) (có tổng chữ số là 1)\( \Rightarrow {10^{10000}}\not  \vdots 3\) và \(45 \vdots 3(4 + 5 = 9 \vdots 3)\)

  Suy ra (I) \(X \vdots 5\)

  Vậy kết quả là đáp án A.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com