Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tam giác ABC, ta có.

Câu 217946: Trong tam giác ABC, ta có.

A. \(bc = 2R.{h_a}\)

B. \(ac = R.{h_b}\)

C. \({a^2} = R.{h_a}\)

D. \(ab = 4R.{h_c}\)

Câu hỏi : 217946

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức tính diện tích tam giác:


\(S = {1 \over 2}a.{h_a} = {1 \over 2}b.{h_b} = {1 \over 2}c.{h_c}\)


\(S = {{abc} \over {4R}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \({1 \over 2}a.{h_a} = {{abc} \over {4R}}\). Suy ra \({h_a} = {{bc} \over {2R}}.\) hay \(bc = 2R.{h_a}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com