Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây có tập xác định là R ?

Câu 217987: Hàm số nào sau đây có tập xác định là R ?

A. \(y = \frac{x}{{{x^2} - 1}}\)

B. \(y = 3{x^3} - 2\left| x \right| - 3\)

C. \(y = \frac{{2{x^2}}}{{x + 1}}\)

D. \(\frac{{\sqrt x }}{{{x^2} + 1}}\)

Câu hỏi : 217987

Phương pháp giải:

Hàm đa thức có TXĐ là R.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào các đáp án ta thấy chỉ có đáp án B có TXĐ là R.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com