`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(d:\dfrac{{x + 1}}{2} = \dfrac{{y - 3}}{m} = \dfrac{{z - 1}}{{m - 2}};\,\,\,(P):x + 3y + 2z - 5 = 0\). Tìm m để d và (P) vuông góc với nhau.

Câu 218164: Cho \(d:\dfrac{{x + 1}}{2} = \dfrac{{y - 3}}{m} = \dfrac{{z - 1}}{{m - 2}};\,\,\,(P):x + 3y + 2z - 5 = 0\). Tìm m để d và (P) vuông góc với nhau.

A. \(m = \dfrac{3}{5}\) 

B. \(m = 1\)

C. \(m = 6\)

D. \(m = \dfrac{2}{5}\)

Câu hỏi : 218164

Phương pháp giải:

\(d \bot (P) \Rightarrow \overrightarrow {{u_d}} //\overrightarrow {{n_P}} \)

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

    Ta có  

  \(\left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {{u_d}} = (2;m;m - 2)\\\overrightarrow {{n_P}} = (1;3;2)\end{array} \right.\)

  \(d \bot (P) \Rightarrow \dfrac{2}{1} = \dfrac{m}{3} = \dfrac{{m - 2}}{2} \Leftrightarrow m = 6\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com