Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(\left| a \right| + \left( { - 30} \right)\) với \(a = - 70 \)           

b) \( - 115 + a\) với \(a = \left| { - 115} \right|\)

Câu 220210: Tính giá trị của biểu thức:


a) \(\left| a \right| + \left( { - 30} \right)\) với \(a = - 70 \)           


b) \( - 115 + a\) với \(a = \left| { - 115} \right|\)

A. a) 40

b) 10

B. a) 40

b) 1

C. a) 60

b) 10

D. a) 40

b) 0

Câu hỏi : 220210

Phương pháp giải:

Thay giá trị của a vào biểu thức rồi sử dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu để tính giá trị của biểu thức.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) Với \(a = - 70\) ta có

  \(\eqalign{& \,\,\,\,\,\left| a \right| + \left( { - 30} \right)  \cr  &  = \left| { - 70} \right| + \left( { - 30} \right)  \cr  &  = 70 + \left( { - 30} \right)  \cr &  = 70 - 30  \cr &  = 40. \cr} \)

  b) Với \(a = \left| { - 115} \right|\) ta có:

  \(\eqalign{&  - 115 + a  \cr &  =  - 115 + \left| { - 115} \right|  \cr &  =  - 115 + 115  \cr &  = 0. \cr} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com