`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2;1;-1) và tiếp xúc với mặt phẳng \((\alpha )\)  có phương trình \(2x - 2y - z + 3 = 0\). Bán kính của (S) là

Câu 221044: Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2;1;-1) và tiếp xúc với mặt phẳng \((\alpha )\)  có phương trình \(2x - 2y - z + 3 = 0\). Bán kính của (S) là

A.  2

B. \(\frac{2}{3}\)

C. \(\frac{2}{9}\)

D. \(\frac{4}{3}\)

Câu hỏi : 221044

Phương pháp giải:

Vì (S) tiếp xúc với mặt phẳng \((\alpha )\) nên ta có \(R = d(I,\alpha )\)(*)
Khoảng cách từ điểm \(M({x_0};{y_0};{z_0})\) đến mặt phẳng \((P):{\rm{ax}} + by + cz + d = 0\) là

\(d(M,P) = \frac{{\left| {{\rm{a}}{{\rm{x}}_0} + b{y_0} + c{z_0} + d} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} }}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì (S) tiếp xúc với mặt phẳng \((\alpha )\) nên ta có \(R = d(I,\alpha )\).

  Suy ra \(R = d(I,\alpha ) = \frac{{\left| {2.2 - 2.1 - ( - 1) + 3} \right|}}{{\sqrt {4 + 4 + 1} }} = \frac{6}{3} = 2\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com