`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) xác định bởi \({u_n} = {{n + 1} \over {2n + 1}}\). Số \({8 \over {15}}\) là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\)?

Câu 221297: Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) xác định bởi \({u_n} = {{n + 1} \over {2n + 1}}\). Số \({8 \over {15}}\) là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\)?

A. 8

B. 6

C. 5

D. 7

Câu hỏi : 221297

Phương pháp giải:

Coi \({8 \over {15}}\) là số hạng thứ n, tức là \({u_n} = {8 \over {15}}\), giải phương trình tìm n.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({{n + 1} \over {2n + 1}} = {8 \over {15}} \Leftrightarrow 15n + 15 = 16n + 8 \Leftrightarrow n = 7.\)

  Vậy \({8 \over {15}}\) là số hạng thứ 7 của dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com