Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{2x - 1}}{{x + 1}}\).Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 222890: Cho hàm số \(y = \dfrac{{2x - 1}}{{x + 1}}\).Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng là \(x = 1\).

B. Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng là \(x = 2\)

C. Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng là \(x = \dfrac{1}{2}\).  

D. Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng là \(x =  - 1\).

Câu hỏi : 222890
  • Đáp án : D
    (1) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com