Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm điều kiện của tham số m để phương trình \({\cos ^2}x - 4\cos x + m = 0\) có nghiệm:

Câu 222938: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình \({\cos ^2}x - 4\cos x + m = 0\) có nghiệm:

A. \(m < 4\).  

B. \( - 5 < m < 3\)

C.  \(m \le 4\).  

D. \( - 5 \le m \le 3\).

Câu hỏi : 222938
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com