Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Tính tổng S tất cả các hệ số trong khai triển \({\left( {3x - 4} \right)^{17}}\)

Câu 222939:  Tính tổng S tất cả các hệ số trong khai triển \({\left( {3x - 4} \right)^{17}}\)

A.  \(S = 1\)  

B. \(S =  - 1\)

C.  \(S = 0\)  

D. \(S = 8192\)

Câu hỏi : 222939
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com