Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các nội dung sau, nội dung không nằm trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ là

Câu 223095: Trong các nội dung sau, nội dung không nằm trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ là

A. bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao

B. tăng cường khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế của Mĩ

C. sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào nội bộ của nước khác

D. tăng cường phát triển khoa học, kĩ thuật, quân sự bảo đảm tính hiện đại về vũ trang

Câu hỏi : 223095

Phương pháp giải:

Sgk trang 45, loại trừ

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ theo đuổi ba mục tiêu cơ bản:

  - Đảm bảo an ninh Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sắng chiến đấu.

  - Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

  - Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com