Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm Na và Ba có tỉ lệ mol 1 : 1. Hòa tan một lượng X vào nước được 3,36 lít H(đktc) và dung dịch Y. Cho 4,48 lít CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Y thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu 223859: Hỗn hợp X gồm Na và Ba có tỉ lệ mol 1 : 1. Hòa tan một lượng X vào nước được 3,36 lít H(đktc) và dung dịch Y. Cho 4,48 lít CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Y thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 1,97 gam.

B. 39,4 gam.

C. 19,7 gam.

D. 3,94 gam.

Câu hỏi : 223859

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH.

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt số mol mỗi kim loại là x (mol).

  Na + H2O → NaOH + ½ H2

    x           →       x   →   0,5x

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

    x            →        x →        x

  => nH2 = 0,5x + x = 0,15 => x = 0,1 mol

  => nOH- = x + 2x = 0,3 mol

  *Hấp thụ 0,2 mol CO2 vào {0,3 mol OH-; 0,1 mol Ba2+; Na+}:

  Ta thấy: nOH- : nCO2 = 0,3 : 0,2 = 1,5 => Phản ứng tạo CO32- (a mol) và HCO3- (b mol)

  CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

  CO2 + OH- → HCO3-

  + nCO2 = nCO32- + nHCO3- => a + b = 0,2 (1)

  + nOH- = 2nCO32- + nHCO3- => 2a + b = 0,3 (2)

  Giải hệ (1) và (2) được a = b = 0,1

  Ta thấy: nBa2+ (0,1 mol) = nCO32- (0,1 mol) => nBaCO3 = 0,1 mol => mBaCO3 = 0,1.197 = 19,7g

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com