Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là:

Câu 223966: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2-metylbutan.

B. etan.

C. 2,2-đimetylpropan.

D. 2-metylpropan.

Câu hỏi : 223966

Phương pháp giải:

Ta thấy nH2O > nCO2 => X là ankan.


Áp dụng công thức: nankan = nH2O - nCO2

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy nH2O > nCO2 => X là ankan

  nX = nH2O - nCO2 = 0,132 - 0,11 = 0,022 mol

  => Số C = nCO2 : nX = 0,11 : 0,022 = 5 => CTPT là C5H12

  Do X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo nên X là CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (2-metylbutan).

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com