Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Crackinh 6,72 lít (đktc) C4H10 một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm các chất: C4H8, H2, C3H6, C2H4, C2H6 và C4H10 dư. Tỉ khối của Y đối với H2 bằng 17,4. Hiệu suất của phản ứng crackinh là:

Câu 223968: Crackinh 6,72 lít (đktc) C4H10 một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm các chất: C4H8, H2, C3H6, C2H4, C2H6 và C4H10 dư. Tỉ khối của Y đối với H2 bằng 17,4. Hiệu suất của phản ứng crackinh là:

A. 66,67%.

B. 80%.

C. 33,33%.

D. 60%.

Câu hỏi : 223968

Phương pháp giải:

Trong phản ứng crackinh dạng: A → B + C thì số mol tăng là số mol của ankan bị crackinh.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - BTKL: mY = mC4H10 bđ = 0,3.58 = 17,4 gam

  => nY = mY : MY = 17,4 : 34,8 = 0,5 mol

  - Trong phản ứng crackinh dạng: A → B + C thì số mol tăng là số mol của ankan bị crackinh.

  => nC4H10 bị crk = nsau – ntrước = 0,5 - 0,3 = 0,2 mol

  => H% = (nC4H10 bị crk/nC4H10 bđ).100% = (0,2/0,3).100% = 66,67%

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com