Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\lim \dfrac{{{{\left( {2 - 3n} \right)}^3}{{\left( {n + 1} \right)}^2}}}{{1 - 4{n^5}}}\)  bằng:

Câu 227173: \(\lim \dfrac{{{{\left( {2 - 3n} \right)}^3}{{\left( {n + 1} \right)}^2}}}{{1 - 4{n^5}}}\)  bằng:

A. \( - \dfrac{{27}}{4}\)  

B. \(0\)

C. \(\dfrac{1}{2}\)  

D. \(\dfrac{{27}}{4}\)

Câu hỏi : 227173

Phương pháp giải:

Sử dụng MTCT

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Nhập \(\dfrac{{{{\left( {2 - 3n} \right)}^3}{{\left( {n + 1} \right)}^2}}}{{1 - 4{n^5}}}\)   vào MTCT , nhấn phím [CALC], chọn \(x = {10^{10}}\) ta được kết quả \( \Rightarrow \lim \left( {1 - 2n} \right)\sqrt {\dfrac{n}{{{n^3} + 3n - 1}}}  = \dfrac{{27}}{4}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com