Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \left( {3{x^2} - 3x - 8} \right)\) bằng?

Câu 227527: Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \left( {3{x^2} - 3x - 8} \right)\) bằng?

A. \(-2.\)                                           

B. \(5.\)                                        

C. \(9.\)                                       

D.  \(10.\) 

Câu hỏi : 227527

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định tại \(x = {x_0}\) thì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}}  = f\left( {{x_0}} \right)\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \left( {3{x^2} - 3x - 8} \right) = 3.{( - 2)^2} - 3.( - 2) - 8 = 12 + 6 - 8 = 10.\)

  Chọn: D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com