Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số oxi hóa của Mn trong MnO42- là:

 

Câu 231876: Số oxi hóa của Mn trong MnO42- là:


 

A.  + 7                                      

B. + 6                                     

C.  +10                                    

D. +8

Câu hỏi : 231876

Phương pháp giải:

Quy tắc xác định số oxi hóa:


1. Trong các đơn chất, số oxi hóa của nguyên tố bằng 0


2. Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng 0.


3. Trong các ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tố bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng điện tích của ion.


4. Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của H bằng +1 (trừ hiđrua kim loại). Số oxi hóa của O bằng -2 (trừ OF2 và peoxit).

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   \(\mathop {Mn}\limits^x {\mathop O\limits^{ - 2} _4}{\,^{2 - }}\)

  Ta có: x + (-2).4 = -2   => x = +6

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com