Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình \({{(x-1)}^{2}}+{{(y+3)}^{2}}+{{z}^{2}}=9\). Tìm tọa độ tâm \(I\)và bán kính \(R\)của mặt cầu đó.

Câu 234186: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình \({{(x-1)}^{2}}+{{(y+3)}^{2}}+{{z}^{2}}=9\). Tìm tọa độ tâm \(I\)và bán kính \(R\)của mặt cầu đó.

A. \(I(-1;3;0);\,\,R=3.\)                                                                

B. \(I(1;-3;0);\,\,R=9.\)

C.  \(I(-1;3;0);\,\,R=9.\)                                                               

D.  \(I(1;-3;0);\,\,R=3.\)

Câu hỏi : 234186

Phương pháp giải:

Phương trình đường tròn có tâm \(I({{x}_{0}};{{y}_{0}};{{z}_{0}})\), bán kính \(R\):


\({{(x-{{x}_{0}})}^{2}}+{{(y-{{y}_{0}})}^{2}}+{{(z-{{z}_{0}})}^{2}}={{R}^{2}}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mặt cầu có phương trình \({{(x-1)}^{2}}+{{(y+3)}^{2}}+{{z}^{2}}=9\)có tâm \(I(1;-3;0)\)và bán kính \(R\)= 3.

  Chọn: D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com