Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \(\left| 2x-5 \right|-2x+5=0\) có bao nhiêu nghiệm ?

Câu 237717: Phương trình \(\left| 2x-5 \right|-2x+5=0\) có bao nhiêu nghiệm ?

A. 0

B. 2

C. 1

D. Vô số

Câu hỏi : 237717

Phương pháp giải:

Phương trình \(\left| A \right|=A\Leftrightarrow A\ge 0\) .

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Pt cho:

  \(\begin{array}{l}\left| {2x - 5} \right| - 2x + 5 = 0\\ \Leftrightarrow \left| {2x - 5} \right| = 2x - 5\\ \Leftrightarrow 2x - 5 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge \frac{5}{2}\end{array}\)

  Nên phương trình cho vô số nghiệm

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com