Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo có khối lượng m = 0,5 kg và độ cứng k = 60 N/m. Con lắc dao động với biên độ bằng 5 cm. Hỏi tốc độ con lắc khi qua vị trí cân bằng là bao nhiêu ?

Câu 251190: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 0,5 kg và độ cứng k = 60 N/m. Con lắc dao động với biên độ bằng 5 cm. Hỏi tốc độ con lắc khi qua vị trí cân bằng là bao nhiêu ?

A. 0,77 m/s    

B. 0,17 m/s  

C. 0 m/s   

D. 0,55 m/s

Câu hỏi : 251190

Phương pháp giải:

khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vật có tốc độ cực đại được xác định bởi biểu thức \({v_{max}} = \omega A\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án  D

  Tần số góc của con lắc là \(\omega  = \sqrt {{k \over m}}  = \sqrt {{{60} \over {0,5}}}  = \sqrt {120} rad/s\)

  Tốc độ cực đại của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là \({v_{max}} = \omega A = \sqrt {120} .0,05 = 0,55m/s\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com