Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc là xo có cơ năng W = 0,9 J và biên độ dao động A = 15 cm. Hỏi động năng của con lắc tại li độ x = -5cm là bao nhiêu ?

Câu 251199: Một con lắc là xo có cơ năng W = 0,9 J và biên độ dao động A = 15 cm. Hỏi động năng của con lắc tại li độ x = -5cm là bao nhiêu ?

A. 0,8 J  

B. 0,3 J  

C. 0,6 J  

D. Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo.

Câu hỏi : 251199

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng trong con lắc lò xo \({\rm{W}} = {1 \over 2}k{x^2} + {1 \over 2}m{v^2}\pi \)

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A

  Độ cứng của lò xo là  \({\rm{W = }}{1 \over 2}k{A^2} =  > k = {{2W} \over {{A^2}}} = {{.0,9} \over {0,{{15}^2}}} = 80N/m\)

  Động năng của con lắc tại li độ  x = 5 cm là \({\rm{W}} = {1 \over 2}k{x^2} + {1 \over 2}m{v^2} =  > {1 \over 2}m{v^2} = 0,9 - {1 \over 2}80.0,{05^2} = 0,8J\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com