Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến?

     (1). Tia UV làm cho hai bazơ nitơ Timin trên cùng một mạch liên kết với nhau.

     (2). Nếu sử dụng 5BU, thì sau ba thế hệ một codon XXX sẽ bị đột biến thành codon GXX.

     (3). Guanin dạng hiếm tạo nên đột biến thay thế G-X thành A-T.

     (4). Acridin có thể gây đột biến làm mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit.

Có bao nhiêu ý đúng :

Câu 258427: Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến?


     (1). Tia UV làm cho hai bazơ nitơ Timin trên cùng một mạch liên kết với nhau.


     (2). Nếu sử dụng 5BU, thì sau ba thế hệ một codon XXX sẽ bị đột biến thành codon GXX.


     (3). Guanin dạng hiếm tạo nên đột biến thay thế G-X thành A-T.


     (4). Acridin có thể gây đột biến làm mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit.


Có bao nhiêu ý đúng :

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu hỏi : 258427
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các ý đúng là (1) (3) (4)

  2 sai  vì 5BU chỉ dùng để gây đột biến thay thế A- T thành G- X  nên đối với bộ ba XXX thì 5BU không tác động .

  Acridin có thể gây đột biến làm mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit vì khi acridin được chèn  vào mạch khuôn thì sẽ làm cho mạch tổng hợp thêm nucleotit, khi acridin được chèn vào mạch mới tông hợp thì theo cơ chế sửa sai acridin sẽ bị ADN pol loại bỏ và gây đột biến  mất nucleotit => 4 đúng .

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com