Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở người, gen quy định nhóm máu ở 3 alen IA, IB, IO. Nhóm máu AB do kiểu gen IAIB quy định, nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 261267: Ở người, gen quy định nhóm máu ở 3 alen IA, IB, IO. Nhóm máu AB do kiểu gen IAIB quy định, nhận xét nào sau đây đúng?

A. Alen IA và IB tương tác theo trội lặn không hoàn toàn

B. Alen IA và IB tương tác theo kiểu đồng trội

C. Alen IA và IB tương tác theo trội lặn hoàn toàn

D. Alen IA và IB tương tác bổ sung

Câu hỏi : 261267
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  KG IAIquy định người nhóm máu AB → alen A và B cùng biểu hiện ra KH → tương tác đồng trội.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com