Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H6O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 22. Biết Y có khả năng tráng bạc. X có công thức là

Câu 262724: Thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H6O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 22. Biết Y có khả năng tráng bạc. X có công thức là

A. HCOOCH=CH-CH3

B. CH3COOCH=CH2

C. HCOOC3H5

D. C2H5COOCH3

Câu hỏi : 262724

Phương pháp giải:

X: RCOOR


Y có phản ứng  tráng bạc => Y là andehit hoặc muối của axit HCOOH


MY = 44 => Y chỉ có thể là anđehit  => Y: CH3CHO


=> Z, X

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X: RCOOR

  Y có phản ứng  tráng bạc => Y là andehit hoặc muối của axit HCOOH

  MY = 44 => Y chỉ có thể là anđehit => Y: CH3CHO

  => Z: CH3COONa

  => X: CH3COOCH=CH2

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com