`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phương trình hai mặt phẳng \(\left( P \right):\,\,2x + 2y - z + 1 = 0\) và \(\left( Q \right):\,\,2x + 2y - z + 5 = 0\). Tính khoảng cách d giữa (P) và (Q).

Câu 264490: Cho phương trình hai mặt phẳng \(\left( P \right):\,\,2x + 2y - z + 1 = 0\) và \(\left( Q \right):\,\,2x + 2y - z + 5 = 0\). Tính khoảng cách d giữa (P) và (Q).

A. \(d = \dfrac{5}{3}\)

B. \(d = \dfrac{4}{3}\)       

C. \(d = 2\)

D. \(d = \dfrac{3}{5}\)

Câu hỏi : 264490

Phương pháp giải:

\(\left( P \right)//\left( Q \right) \Rightarrow d\left( {\left( P \right);\left( Q \right)} \right) = d\left( {M;\left( Q \right)} \right)\,\,\left( {M \in \left( P \right)} \right)\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dễ thấy \(\left( P \right)//\left( Q \right)\), lấy điểm \(M\left( {0;0;1} \right) \in \left( P \right)\).

  \(\left( P \right)//\left( Q \right) \Rightarrow d\left( {\left( P \right);\left( Q \right)} \right) = d\left( {M;\left( Q \right)} \right) = \dfrac{{\left| { - 1 + 5} \right|}}{{\sqrt {{2^2} + {2^2} + {1^2}} }} = \dfrac{4}{3}\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com