Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(I=\int\limits_{0}^{1}{\left( \dfrac{1}{2x+1}+3\sqrt{x} \right)\,\text{d}x}.\)

Câu 265088: Tính \(I=\int\limits_{0}^{1}{\left( \dfrac{1}{2x+1}+3\sqrt{x} \right)\,\text{d}x}.\)

A.

\(1+\ln \sqrt{3}.\)           

B. \(2+\ln 3.\)                      

C.  \(2+\ln \sqrt{3}.\)           

D. \(4+\ln 3.\)

Câu hỏi : 265088

Phương pháp giải:

Bấm máy hoặc áp dụng các công thức nguyên hàm cơ bản

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(I=\int\limits_{0}^{1}{\left( \dfrac{1}{2x+1}+3\sqrt{x} \right)\,\text{d}x}=\left. \left( \dfrac{1}{2}\ln \left| 2x+1 \right|+2\sqrt{{{x}^{3}}} \right) \right|_{0}^{1}=\dfrac{1}{2}\ln 3+2=2+\ln \sqrt{3}.\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com