Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

   Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \frac{4}{{x - 1}}\) tại điểm có hoành độ \(x =  - 1.\)

Câu 265089:    Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \frac{4}{{x - 1}}\) tại điểm có hoành độ \(x =  - 1.\)

A.  \(y =  - x + 3\)                        

B.  \(y =  - x - 3\)             

C.  \(y = x - 3\)                

D.  \(y =  - x + 1\)

Câu hỏi : 265089
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com