Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những tế bào mang bộ NST lệch bội nào sau đây được hình thành trong nguyên phân?

Câu 270112: Những tế bào mang bộ NST lệch bội nào sau đây được hình thành trong nguyên phân?

A. 2n + 1, 2n – 1, 2n + 2, 2n – 2. 

B. 2n + 1, 2n – 1, 2n + 2, n – 2.

C. 2n + 1, 2n – 1, 2n + 2, n + 2. 

D.  2n + 1, 2n – 1, 2n + 2, n + 1.

Câu hỏi : 270112
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đột biến lệch bội phát sinh trong nguyên phân tạo ra các tế bào có bộ NST 2n ±1; 2n ±2...

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com