Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ một hộp chứa \(11\) quả cầu màu đỏ và \(4\) quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời \(3\) quả cầu. Xác suất để lấy được \(3\) quả cầu màu xanh bằng 

Câu 270446: Từ một hộp chứa \(11\) quả cầu màu đỏ và \(4\) quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời \(3\) quả cầu. Xác suất để lấy được \(3\) quả cầu màu xanh bằng 

A. \(\frac{4}{{455}}\)

B. \(\frac{{24}}{{455}}\)

C. \(\frac{4}{{165}}\)

D. \(\frac{{33}}{{91}}\)

Câu hỏi : 270446

Phương pháp giải:

+ Sử dụng công thức tổ hợp để tính số phần tử của không gian mẫu và số phần tử biến cố \(A:\) “lấy được ba quả cầu màu xanh”.


+ Sử dụng công thức xác suất \({P_A} = \frac{{{n_A}}}{{n\left( \Omega  \right)}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số phần tử của không gian mẫu \(n\left( \Omega  \right) = C_{15}^3\)

  Gọi biến cố \(A:\) “lấy được ba quả cầu màu xanh” khi đó \(n\left( A \right) = C_4^3.\)

  Xác suất cần tìm là \(P\left( A \right) = \frac{{C_4^3}}{{C_{15}^3}} = \frac{4}{{455}}.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com