Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\int\limits_1^2 {{e^{3x - 1}}dx} \) bằng

Câu 270447: \(\int\limits_1^2 {{e^{3x - 1}}dx} \) bằng

A. \(\frac{1}{3}\left( {{e^5} - {e^2}} \right)\)

B. \(\frac{1}{3}{e^5} - {e^2}\)

C. \({e^5} - {e^2}\)

D. \(\frac{1}{3}\left( {{e^5} + {e^2}} \right)\)

Câu hỏi : 270447

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tích phân \(\int\limits_a^b {{e^{kx}}dx = \frac{1}{k}\left. {{e^x}} \right|_a^b}  = \frac{1}{k}\left( {{e^b} - {e^a}} \right)\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\int\limits_1^2 {{e^{3x - 1}}dx} \) \( = \frac{1}{3}\left. {{e^{3x - 1}}} \right|_1^2 = \frac{1}{3}\left( {{e^5} - {e^2}} \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com