`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một quần thể tự thụ phấn xuất phát có thành phần kiểu gen là 05AA ; 0,3Aa ; 0,2aa. Khi sự tự thụ phấn kéo dài (số thế hệ tự thụ tiến đến vô cùng). Nhận xét nào sau đây về kết quả của quá trình tự phối là đúng?

Câu 271074: Một quần thể tự thụ phấn xuất phát có thành phần kiểu gen là 05AA ; 0,3Aa ; 0,2aa. Khi sự tự thụ phấn kéo dài (số thế hệ tự thụ tiến đến vô cùng). Nhận xét nào sau đây về kết quả của quá trình tự phối là đúng?

A. Thành phần kiểu gen của quần thể chỉ còn lại 1 dòng thuần

B. Tần số các alen tiến tới bằng nhau

C. Tần số của A, a lần lượt bằng với tần số của AA và aa

D. Tỉ lệ các dòng thuần tiến tới bằng nhau

Câu hỏi : 271074

Phương pháp giải:

Sự tự phối kéo dài làm cho quần thể có số cá thể dị hợp giảm dần đến 0.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một quần thể tự phối qua nhiều thể hệ thì thành phần kiểu gen của quần thể này sẽ chỉ bao gồm AA và aa và có tỷ lệ lần lượt bằng tần số của A và a.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com