Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng 1 cá thể có kiểu gen Aa. Ở thế hệ tự thụ thứ n, kết quả sẽ là

Câu 271078: Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng 1 cá thể có kiểu gen Aa. Ở thế hệ tự thụ thứ n, kết quả sẽ là

A. AA = aa = (1- (1/2)n)/2 ; Aa = (1/2)n

B. AA = aa = (1- (1/4)n)/2 ; Aa = (1/4)n

C. AA = aa = (1- (1/8)n)/2 ; Aa = (1/8)n

D. AA = aa = (1- (1/16)n)/2 ; Aa = (1/16)n

Câu hỏi : 271078
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau mỗi thế hệ tự thụ, tỷ lệ dị hợp giảm còn 1/2 so với ban đầu. sau n thế hệ tự thụ tỷ lệ Aa = (1/2)n

  Tỷ lệ đồng hợp: (1- (1/2)n)/2 

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com