Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

Câu 271647: Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

A. tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.

B. kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.

C. hạn chế sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế.

D. hạn chế sự tăng trưởng kinh tế.

Câu hỏi : 271647

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 70, suy luận.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Những mặt tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa bao gồm:

  - Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu – nghèo trong từng nước và giữa các nước.

  - Làm cho mọi mặt hoạt động và đời sống của con người kém an toàn (từ kém an toàn về kinh tế, tài chính đến kém an toàn về chính trị).

  - Tạo nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc và xâm phạm nền độc lập, tự chủ của các quốc gia.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com